PDPA awareness

1. หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นรูปแบบของการบรรยาย (ภายใน 1 วัน)
2. หลักสูตรการฝึกอบรมควบคู่ไปก้บการทำ workshop (มากกว่า 1 วัน)


หลักสูตรการฝึกอบรม   การเตรียมความพร้อมและแนวทางดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act – PDPA)

วัตถุประสงค์การฝึกอบรม

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั

1. หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อาทิ นิยามสำคัญ การตีความ สิทธิ หน้าที่ การบังคับใช้ และบทลงโทษ

2. การเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย แนวปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยง และกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติสำหรับองค์กรให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

3. แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO: Data Protection Officer) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) ตามนัยของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

4. แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject) 

5. แนวปฏิบัติการบริหารจัดการและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Data Life Cycle) ของทุกระดับการทำงาน

Featured Training

คอร์สอบรมสัมมนาจะทยอยออกมา...รอติดตามนะครับ

Tell me what you want

I don't know who you are, but i'll find you and i'll help you.